LEIDĖJAI
PUBLISHER

Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centras
East Lithuanian Culture Activity Centre
Zentrum für ostlitauische Kultur

Projekto vykdytojas (kompaktinės plokštelės leidėjas) – 1992 m. įsteigtas Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centras, bendradarbiaujantis su Elektrėnų savivaldybės, Ignalinos, Molėtų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Varėnos, Vilniaus, Zarasų rajonų savivaldybių bei Vilniaus ir Visagino miestų kultūros ir švietimo institucijomis.

Pagrindiniai šios regioninės kultūros įstaigos tikslai ­ integruoti daugiakultūrinio paribio gyventojus į šalies dvasinį ir kultūrinį gyvenimą, globoti ir puoselėti Rytų Lietuvos etnokultūrinį palikimą, gaivinti ir plėtoti krašto kultūrines tradicijas, teikti metodinę ir dalykinę paramą regiono kultūros darbuotojams, didinti šalies sostinės Vilniaus kultūrinę įtaką Vilnijoje .


The Project Manager (CD Publisher) is the East Lithuanian Culture Activity Centre in co-operation with cultural and educational institutions of the Elektrėnai Municipaly, the district municipalities of Ignalina, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Ukmergė, Varėna, Vilnius and Zarasai and the cities of Vilnius and Visaginas.

The main goals of this regional cultural institution are: to integrate the multicultural peripheral community into the country's spiritual and cultural life; to foster and enrich the East Lithuanian ethnocultural heritage; to preserve and develop cultural traditions of the region; to provide the region's cultural workers with methodological and practical support; and to extend the cultural influence of the capital city of Vilnius over the Vilnius region.


Projektumsetzung (Herausgabe der CD): Zentrum für ostlitauische Kultur, in Zusammenarbeit mit den Kultur- und Bildungsinstitutionen von Stadt Elektrėnai, von Bezirksverwaltungen von Ignalina, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčioniai, Trakai, Ukmergė, Varėna, Vilnius, Zarasai und von Städten Vilnius sowie Visaginas.

Hauptziele unseres Kulturzentrums für regionale Kultur: Integration der Bewohner der multikulturellen Grenzgebiete in das geistige und kulturelle Leben unseres Landes, Pflege der ethnokulturellen Kulturerbe Ostlitauens, Wiederbelebung und Entwicklung der Kulturtradition dieser Region, Gewährleistung einer methodischen und sachlichen Unterstützung für Mitarbeiter der Kulturinstitutionen dieser Region.

 

A. Jakšto g. 9­317, LT 01105 Vilnius. Tel.: (8-5) 261 9557, faks. (8-5) 269 1730

Centro steigėja - Vilniaus apskrities viršininko administracija.

Įrašyta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos
Ovaliojoje salėje

Recorded in the Oval Hall of the Ministry of Education and Science
of the Republic of Lithuania

Aufgezeichnet im Ovalsaal des Ministeriums für Bildung und
Wissenschaft der Republik Litauen

 


Garso įrašų studija

VŠĮ "Studija Aurea"

Tel. +370 5 2334002
Kruopų g. 7-9, Vilnius
studija.aurea@mail.ruGarso režisieriai
Sound engineers
Tonmeisterin

Laura Jurgelionytė, Valdemaras Kiršys

Redaktoriai
Editors
Redaktion

Vilija Dačinskienė, Paulius Zovė

Straipsnio konsultantas
Wissenschaftlicher Berater
Consultant on the article

Mikas Vaicekauskas

Stilistė
Proofreader
Korrektur

Dalia Bagdonienė

Prodiuserės
Produced by
Produktion

Vilija Dačinskienė
Birutė Kurgonienė

Fotografė
Photography by
Photo

Lina FotoS

CD dizainas
CD layout
CD-Gestaltung

Valdas H. Neimantas

 

UAB BALTIC OPTICAL DISC
Linkmenų g. 25, LT-08217 Vilnius-42, Lietuva
Tel.: (+370 5) 263 87 77, 263 87 75,
faks.: (+370 5) 263 87 76,
GSM: (+370 6) 985 32 56,
el. paštas: office@bod.lt